Asmens duomenų tvarkymas

VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjas MB ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai"

PACIENTŲ INFORMAVIMAS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 Šiuo pranešimu informuojame pacientus apie jų asmens duomenų tvarkymą VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, juridinio asmens kodas 171448918, buveinės adresas Gedimino g. 9B, Radviliškis, radviliskiopspc@radviliskiopoliklinika.lt (toliau – Radviliškio PSPC),  kuris yra duomenų valdytojas.

             Pacientų asmens duomenys ir specialios kategorijos asmens duomenys susiję su sveikata Radviliškio PSPC tvarkomi:

a)       Išankstinės registracijos pas gydytojus tikslu asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, nusiskundimai, kiti duomenys, kuriuos registracijos metu pateikia pacientas) gauti tiesiogiai iš paciento arba per išankstinės registracijos platformą tvarkomi remiantis paciento sutikimu ir saugomi iki paskirto vizito pabaigos bei 3 mėnesius po jo;

b)      Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie asmens draustumą, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, sveikatos duomenys - nusiskundimai, tyrimų duomenys, diagnozė, taikytas gydymas ir pan., kiti būtini duomenys) tvarkomi remiantis teisės aktų įpareigojimais ir saugomi 15 metų po paskutinio paciento apsilankymo Radviliškio PSPC;

c)       Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, ginčų su pacientais sprendimo tikslu asmenų, skambinusių į registratūrą, ir asmenų, kuriems teikiama nuotolinė paslauga, garso duomenys (pokalbio įrašas) tvarkomi remiantis paciento sutikimu ir (arba)  siekiant apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir saugomi vienerius metus;

d)      Buhalterinės apskaitos, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, raštvedybos valdymo tikslu pacientų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas ir šių paslaugų kaina, kiti dokumentuose nurodyti duomenys) tvarkomi vykdant įstatymų ir kitų teisės aktų įpareigojimus ir saugomi teisės aktuose, Radviliškio PSPC dokumentacijos planuose nurodytą laikotarpį.

             Asmens duomenis Radviliškio PSPC teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, laboratorijoms, Radviliškio PSPC veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Radviliškio PSPC įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti teikiami draudimo bendrovėms, teismams, teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms.

             Radviliškio PSPC gali pasitelkti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, buhalterinės apskaitos,  turto priežiūros ir aptarnavimo organizavimo, medicininius tyrimus atliekančias laboratorijas ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kuriems būtų teikiami  asmens duomenys arba sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. Minėti paslaugų teikėjai tvarkydami asmens duomenis veikia Radviliškio PSPC vardu ir pagal jo nurodymus.

 Dėl savo asmens duomenų pacientai  turi toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 15-20 straipsniuose nustatyta apimtimi:

(i)   Žinoti apie asmens duomenų tvarkymą;

(ii)  Prašyti, kad Radviliškio PSPC leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

(iii)  Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;

(iv)  Prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

(v)   Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

(vi)  Prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pacientui patogia forma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Jei pacientas mano, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Pacientas bet kada gali gauti šios informacijos kopiją. Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo pacientas turi teisę kreiptis į Radviliškio PSPC direktorių aukščiau nurodytais kontaktais arba į centro duomenų apsaugos pareigūną - „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB, kontaktinis asmuo – mažosios bendrijos narė Daiva Vyčinienė, tel. 8 670 23913, el. p. info@adaekspertai.lt.

 Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-08 08:30