Teisinė informacija

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 10:30