Naujiena

DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO

2023 01 02

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (toliau - Šiaulių TLK) pastaruoju metu gauna nemažai paklausimų, kai už suteiktą pirmą pagalbą reikia mokėti. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu. Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ nustato būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir mastą. Aprašo 10 punktas nurodo, kad „Vadovaudamasis profesine kompetencija, tvarkos aprašu ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas nustato, pacientus skubiosios medicinos pagalbos kategorijai priskiria Skubiosios pagalbos skyriuje pacientą apžiūrėjęs gydytojas ir (arba) išplėstinės praktikos slaugytojas, ir (arba) skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas, ir (arba) slaugytojas, išklausęs ne trumpesnį kaip 36 valandų skubiosios medicinos pagalbos teikimo kursą (kuriame ne mažiau kaip 12 valandų turi būti skirta pacientų medicininiam rūšiavimui) arba 36 valandų pacientų medicininio rūšiavimo skubiosios pagalbos skyriuje kursą.“ Skubioji medicinos pagalba skirstoma į keturias kategorijas. Jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2, 3 ir 4 kategorijos pagalba.

Pirminių sveikatos priežiūros centrų (toliau – PSPC) nedarbo metu, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientui nemokamai tų ligoninių Priėmimo – skubios pagalbos skyriuose, su kuriomis PSPC yra sudariusi sutartį dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo šios įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu. Tokiu atveju, pacientui kreipiantis tiek dėl skubiosios medicinos pagalbos, tiek dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo šios įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu, mokėti nereikia.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnis numato, kad teisę gauti valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą turi Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Būtinoji medicinos pagalba Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau - LNSS) įstaigose teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į paciento apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir jo gyvenamąją vietą. Užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės, nepriskiriamiems nuolatiniams gyventojams, LNSS įstaigos teikia būtinąją medicinos pagalbą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

LNSS įstaigos privalo teikti informaciją gyventojams apie nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, jų teikimo mastą.

Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ)asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartyse numatyta, kad ASPĮ įsipareigoja: užtikrinti, kad valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos nemokamai ir už šias paslaugas iš pacientų nebūtų reikalaujama papildomo mokesčio.

     

 Direktoriaus pavaduotoja,                                                              

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                  Dalia Miniauskienė

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-02 10:32